Wat doen met stookolietank bij verkoop woning?

Van plan om uw woning te verkopen? Weet dat er een aantal zaken zijn waarmee u rekening mee moet houden als er een stookolietank is verbonden aan de te verkopen woning. Sowieso moet de tank in goede staat zijn. Is dat niet het geval, laat u ze best verwijderen. We zetten alles even op een rijtje zodat u weet wat te doen met een stookolietank verkoop woning.

stookolietank verkoop woning

Welke verplichtingen zijn er bij wet?

De eigenaar van de stookolietank moet er voor zorgen dat de stookolietank steeds in goede staat is. De tank moet goed werken en onderhouden zijn zodat het risico op verontreiniging wordt voorkomen.

Er zijn dan ook wettelijke verplichtingen rond de controle en het onderhoud van stookolietanks. Een stookolietank moet om de 2 of 3 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 of 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan. De exacte periode is afhankelijk van de grootte van de tank en of de tank ondergronds dan wel bovengronds is geïnstalleerd.

De controle van een tank mag niet door eender wie gebeuren. Enkel een technicus of milieudeskundige die erkend is door het Vlaamse Gewest mag dergelijke controles uitvoeren. Na de controle krijgt u een certificaat. Dit attest hebt u nodig als u de woning waaraan de tank is verbonden, verkoopt.

Woning aankopen, hoe zit het?

Wanneer u een woning koopt waarin of waaraan een stookolietank is geïnstalleerd, let u best op een aantal zaken. Zo moet de tank in de eerste plaats voldoen aan de milieuwetgeving. Dat is het geval als de tank is uitgerust met een groene merkplaat. Deze plaat kan enkel worden aangebracht na controle door een technicus (of milieudeskundige) die door de Vlaamse overheid is erkend. Voldoet de tank niet voldoet aan de nodige regelgeving, krijgt deze een oranje of rode merkplaat. Een tank zonder merkplaat werd wellicht nooit gecontroleerd en voldoet dus per definitie niet aan de wetgeving. Daarnaast moet de verkoper over het certificaat beschikken dat door de erkende technicus werd opgemaakt na de controle.

Opgelet. Sinds 1 maart 2009 is voor bovengrondse tanks die kleiner zijn dan 5.000 kg (6.000 liter) een periodieke controle niet meer verplicht. Hier moet enkel een controle bij plaatsing zijn gebeurd. Oudere en alle andere tanks moeten onderhoudsattesten kunnen voorleggen.

Verplichting bij mazouttank verwijderen

Wanneer u uw stookolietank wil verwijderen, moet u ze in eerste instantie buiten gebruik stellen. Hiervoor zijn een aantal wettelijke voorschriften, afhankelijk van de grootte van de mazouttank en of de tank bovengronds dan wel ondergronds staat (het soort mazouttank). Sowieso moet u een attest hebben van definitieve buitengebruikstelling wanneer het om een ondergrondse tank gaat of een bovengrondse tank groter dan 5.000 kg (6.000 liter). Bij een bovengrondse tank die kleiner is dan 5.000 kg en die gebruikt wordt om de woning te verwarmen, is enkel een attest nodig wanneer de tank wordt verwijderd. Lees meer over een mazouttank verwijderen.

Woning verkopen, hoe zit het?

Wanneer u een woning met stookolietank verkoopt, bent u niet verplicht om een nieuw keuringsattest te laten opmaken. Wel moet u de attesten kunnen voorleggen van de laatste controles. Als de tank nog in gebruik is, moet ze een groene merkplaat hebben. Is ze niet meer in gebruik, laat u ze best definitief buiten gebruik stellen en verwijderen vooraleer u de woning verkoopt. Het zal de waarde van de woning zeker ten goede komen.

Hoe zit het met keuringsattest stookolietank bij verkoop?

U moet de attesten van de laatste keuring van de stookolietank kunnen voorleggen bij de verkoop van uw woning. Indien die attesten ontbreken, laat u best een nieuwe keuring uitvoeren. De notaris zal sowieso naar de meest recente attesten vragen zodat beide partijen zich goed kunnen informeren over de staat van de tank en er discussie achteraf wordt vermeden. Sowieso is dergelijk attest verplicht bij de ingebruikname van de tank. Indien u geen attesten heeft, vermindert dit dus aanzienlijk de waarde van de tank en dus de woning. Zorg ook voor alle andere documenten die u heeft over de stookolietank, zoals het aankoopbewijs en de eventuele omgevingsvergunning. Dat laatste is niet verplicht voor alle tanks. Is de mazouttank niet meer in gebruik? Laat ze dan verwijderen of maak afspraken met de verkoper over de buitengebruikstelling.

Afspraken in onderhandse akte zetten

Wanneer er geen keuring heeft plaatsgevonden, maak dan duidelijke afspraken in de onderhandse akte. Volgt er nog een keuring? Zo ja, wie neemt deze kosten voor zijn of haar rekening? Wordt de tank buiten gebruik gesteld? Maak ook hier duidelijke afspraken wie deze verantwoordelijkheid en kosten op zich neemt. Als verkoper bent u sowieso verplicht om alle zichtbare en verborgen gebreken mee te delen. Een tank die niet meer wordt gebruikt, is er zo eentje. U moet dit dus melden, al is deze algemene informatieplicht een gedeelde verantwoordelijkheid. Met duidelijke afspraken voorkomt u alleszins (juridische) problemen achteraf.

stookolietank bij verkoop huis

Hoe verloopt een keuring van een mazouttank?

Ondergrondse stookolietanks die kleiner zijn dan 5.000 kg oftewel 6.000 liter en gebruikt wordt om een woning te verwarmen, moeten om de vijf jaar worden gecontroleerd. Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 enkel periodiek gecontroleerd worden als ze groter is dan 5.000 kg. Oudere tanks moeten na deze datum nog één keer worden gecontroleerd. Is de bovengrondse tank groter dan 5.000 kg, dan moet er om de drie jaar een beperkt onderzoek gebeuren. Om de 20 jaar moeten deze tanks een uitgebreid onderzoek ondergaan. Voor ondergrondse tanks die groter zijn dan 5.000, moet er om de twee jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een grondig onderzoek gebeuren. Enkel erkende technici kunnen controles uitvoeren. Het gaat om technici of milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest. U vindt hier een lijst van erkende technici.

De technicus doet een visuele controle van de tank en de overvulbeveiliging. Ook worden de inkuiping, het lekdetectiesysteem, enz. gecontroleerd. Na de controle stelt de technicus een certificaat op. De tank zal een groene, oranje of rode dop of merkplaat krijgen. Groen betekent dat de tank voldoet aan de milieuwetgeving. Bij oranje en rood voldoet de tank niet aan de wettelijke bepalingen. Bij oranje is er nog geen aanleiding tot verontreiniging en kan, mits het nemen van maatregelen, de tank nog worden gebruikt. De eigenaar krijgt zes maanden de tijd om de tank in orde te brengen. Bij een rode dop of merkplaat is het verboden om de tank nog te vullen. De eigenaar moet dit melden bij de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Heeft u nog vragen? Lees meer over de keuring mazouttank.

attest stookolietank bij verkoop

Stookolietank buiten gebruik stellen? Vraag een offerte aan!

Hebt u besloten om uw stookolietank buiten gebruik te laten stellen vooraleer u uw woning verkoopt? Vraag dan eerst een offerte op zodat u zeker bent van een goede prijs. Hier kan u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Uitleg van de wetgeving bij stookolietank verkoop woning
Informazout.be – Verplicht om een stookolietank te keuren bij verkoop woning